Геологія

Основи геологіїКуровець, М.
Основи геології : підруч. / М. Куровець, Н. Гунька. - Львів : Кн. фабрика "Атлас", 1997. - 693 с.

В другій частині навчального посібника розглянуто загальні принципи систематики мінералів, їх класифікаційних одиниць, опису найважливіших породо- і рудотворних мінералів, методику їх визначення за комплексом фізичних, морфологічних та інших властивостей, обробки одержаних діагностичних ознак мінералів за допомогою персональних комп'ютерів. Визначені основні асоціації мінералів різних геологічних процесів мінералоутворення. Для студентів геологічних, геофізичних, розвідувальних, технологічних спеціальностей нафтогазових, гірничо-металургійних вузів, а також геологорозвідувальних технікумів, коледжів, училищ.

Геологія та геоморфологіяГунька, Н.
Геологія та геоморфологія : підруч. / Н. Гунька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2002. - 574с.

У запропонованому підручнику розглянуто основні питання, що стосуються історії розвитку геології і геоморфології, проблем виникнення Землі та її взаємозв'язку з іншими тілами Сонячної системи, її будови, мінерального і речовинного складу, питань внутрішньої і зовнішньої динаміки Землі, факторів рельєфоутворення та основних генетичних категорій його форм, методики моделювання і графічного відтворення геологічних об'єктів і тих процесів, які відбувалися і відбуваються на Землі з часу її виникнення як планети.

Геогнозия или наука о горахъ и горныхъ породахъГеогнозия или наука о горахъ и горныхъ породахъ : Съ присовокуплениемъ Наставлений путешествующему Геологу, почерпнутыхъ изъ 4-го тома путешествия г.Соссюра по Альпийскимъ горамъ / Севастьяновъ А., ред. - С.-Петербургъ : Изд.-е Императ. Академии Наук, 1810. - 533 с.

Геогнозія есть та часшь всеобщей Минералогіи, которая основательно и вЬ систематичесйкомЬ порядки описываетЬ намЬ весь твердый земный шарЬ, какЬ совокупное собраніе всЬхЬ ископаемыхЬ, не только вЬ отношеніи его кb извЪстнымЬ намЬ есшественнымЪ предметамЬ , внЪ онаго находящимся, но наипаче постепенно изЬясняетЬ отнощенія между внЪшнимЬ и внугореннимЬ его строеніемЬ, различіе того и другаго, и излагаетЬ причины сего послЪдняго.

Загадка геотектоники


Гаврилов, В. П. Загадка геотектоники / В. П. Гаврилов ; Хаин В.Е., ред. - М. : Наука, 1988. - 190 с.

Геология — это наука изучает строение земных недр, загадочного, до конца не познанного учеными наиболее интригующих загадок — механики развития Земли.