Статистика

Статистика


Лугінін, О. Є.
Статистика : підруч. / О. Є. Лугінін, С. В. Білоусова. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 580 с.

Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної програми нормативної дисципліни „Статистика" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр" на підставі галузевого стандарту вищої освіти (ГСВО) за напрямом підготовки 0502 „Менеджмент". Висвітлені основні теми ГСВО з анотацій дисциплін „Статистика", „Економічна статистика", „Соціальна статистика" за напрямом підготовки 0501 „Економіка і підприємство". Це стало основою переробки та доповнення раніше виданого авторами навчального посібника з грифом МОН (2001р.).Підручник складається з двох частин: „Теорія статистики", де викладено теоретичні питання з вивчення закономірностей соціально-економічних явищ і способів їх аналізу; „Економічна та соціальна статистика", яка побудована на принципах дії міжнародної системи національних рахунків і призначена для аналізу соціально-економічних явищ в умовах переходу економіки України до ринкових відносин. За розглянутими темами наведені питання для самоконтролю, приклади рішення типових задач і варіанти задач за темами, що робить підручник корисним у самостійній роботі студентів, особливо для заочної та дистанційної форм навчання.