Теорія ймовірностей та математична статистика


Барковський, В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. - 4-те вид., випр. та доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 424 с. : іл.

Навчальний посібник написаний відповідно до навчальної програми дисципліни "Вища математика для економістів" (Частина 2: "Теорія імовірностей та математична статистика") для підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки. Посібник містить основні поняття, методи, теореми та формули; багато розв'язаних тилових задач; необхідні таблиці; завдання для самостійної роботи студентів та поточного контролю якості одержаних знань та навичок; зразки контрольних робіт, індивідуального семестрового завдання, тести перевірки залишкових знань студентів та застосування комп'ютерного аналізу до розв'язування задач теорії ймовірностей та математичної статистики засобами Excel. Рекомендований для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та коледжів, які вивчають дисципліну "Теорія імовірностей та математична статистика".

Граматика англійської мови. Збірник вправ

Барановська, Т. В. Граматика англійської мови. Збірник вправ = Exercises in english grammar : навч. посіб. / Т. В. Барановська. - вид. друге, випр. та доп. - К. : Логос-М, 2010. - 384 с.

Навчальний посібник "Граматика англійської мови" (Збірник вправ) створено автором відповідно до вимог чинної програми з іноземних мов, затвердженої Міністерством науки і освіти України в серпні 2001 року.Він містить вправи з усіх основних розділів граматики англійської мови, англо-український і українсько-англійський словники.Граматичний матеріал подано гранично стисло безпосередньо перед відповідними численними вправами, самостійне і аудиторне виконання яких гарантує його якісне засвоєння.

Дискретна математика


Бардачов, Ю. М. Дискретна математика : підруч. / Ю. М. Бардачов, Н. А. Соколова, В. Є. Ходаков. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Вища школа, 2008. - 383 с.

Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, алгебр, комбінаторики, графів. Матеріал ілюстровано численними прикладами. Кожний розділ містить контрольні запитання і перелік лабораторно-практичних занять. Друге видання (1-ше вид. — 2002 р.) доповнене матеріалом про розбиття множини, ізоморфізм графів, тестами та відповідями до них.

Макроекономіка


Базилевич, В. Д. Макроекономіка : підручник. / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. - 2-ге вид., випр. - К. : Знання, 2005. - 851 с. : іл.

Автори підручника ставили собі за мету дати студентам базові знання з теорій функціонування та розвитку макроекономічних систем, показати соціальну зумовленість виникнення відомих нині теоретичних концепцій з макроекономіки, їх сильні сторони та обмеженість, узагальнити здобутки світової макроекономічної науки.

Основи менеджменту


Баєва, О. В. Основи менеджменту: практикум : навч. посіб. / О. В. Баєва, Н. І. Новальська, Л. О. Згалат-Лозинська. - К. : ЦУЛ, 2007. - 524 с.

В навчальному посібнику "Основи менеджменту: практикум" представлено ситуаційно-аналітичні і ситуаційно-розрахункові задачі, ділові ігри, практичні завдання, тести самооцінки менеджерських якостей, які можуть бути використані при формуванні практичних навичок та вмінь у студентів, які навчаються за різними спеціальностями напряму "Менеджмент". В кожному розділі також передбачено тестові завдання для самооцінки знань та список рекомендованої літератури.

Буровые машины и комплексы


Баграмов, Р. А. Буровые машины и комплексы : учебник / Р. А. Баграмов. - М. : Недра, 1988. - 501 с.

Описаны теория, конструктивные особенности и тенденции развития буровых машин и комплексов для бурения нефтяных и газовых скважин.

Сторінки