Основи екології


Білявський, Г. О. Основи екології : підруч. / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. - 3-є вид. - К. : Либідь, 2006. - 408 с. : іл.

Підручник підготовлено з урахуванням положень Концепції екологічної освіти України й вимог та рекомендацій Всесвітньої стратегії еколого-збалансованого розвитку людства в XXI столітті. Сутність, структура й роль сучасної екології розглядаються з позиції її бачення як нової філософії життя, нової комплексної науки про виживання людства на планеті Земля, головним завданням якої є пізнання законів розвитку й функціонування біосфери як цілісної системи під впливом природних та антропогенних факторів.

Теорія бухгалтерського обліку


Білоусько, В. С. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / В. С. Білоусько, М. І. Беленкова. - 3-тє, перероб. і доп. - К. : Кондор, 2009. - 423 с.

Системно, згідно з програмою курсу "Теорія бухгалтерського обліку" висвітлено питання теорії бухгалтерського обліку, викладено її елементи як складові частини методу бухгалтерського обліку. Використано чинні в Україні нормативні документи з бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Певною мірою викладено основні принципи обліку в державах світової співдружності. Після кожного модуля відповідно до програми курсу "Теорія бухгалтерського обліку", наведено завдання для лабораторно-практичних занять і самостійної роботи, а також питання для самоконтролю.

Основи екології: теорія та практикум


Білявський, Г. О. Основи екології: теорія та практикум : навч. посіб. / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко. - 3-є вид. - К. : Лібра, 2006. - 368 с.

У першій - теоретичній частині посібника викладено основні положення, поняття й завдання сучасної екології, розглянуто основні сучасні концептуальні підходи до проблеми гармонійного розвитку суспільства, висвітлено специфіку екологічно збалансованого розвитку України. Акцентовано увагу на екологічних аспектах і екологічних взаємозв'язках біосфери, техносфери, агросфери і ноосфери, стисло викладено еколого-економічні основи природокористування. У другій частині (практикум) наведена інформація про особливості екологічних методів досліджень, описано понад 60 завдань для практичних занять із визначення екологічного стану повітря, водних об'єктів, грунтів, рослин, тварин, мікроорганізмів, визначення загальної якості довкілля. Наведено приклади розрахунків економічних збитків від забруднення довкілля.

Библиотечно-библиографическая классификация. Вып.2


Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практическое пособие. Вып. 2. : 65/68 У/Ц Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука. - М. : Либерия-Бибинформ, 2005. - 560 с.

Библиотечно-библиографическая классификация. Вып.1


Библиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы : практическое пособие. Вып.1 : 60/63 С/Т Социальные науки в целом. Обществознание. История. Исторические науки. - М. : Либерия, 2001. - 320 с.

Податковий менеджмент


Бечко, П. К. Податковий менеджмент : навч. посіб. / П. К. Бечко, Н. В. Лиса. - К. : Центр навчальної літератури, 2009. - 368 с.

У посібнику систематизовані теоретичні та методологічні ослони функціонування податкового менеджменту .Посібник підготовлено відповідно до про грами курсу «Податковий менеджмент». Розрахований па студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників фінансових служб, фінансових менеджерів та широке коло читачів.

Сторінки