Глосарій

Креативний облік (створення інформації для менеджерів)


Пушкар, М. С.
Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : монографія / М. С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2006. - 334 с.

Монографія присвячена актуальнії проблемі формування в Україні креатнвного обліку, призначенням якого є розширення інформаційних ресурсі» про нетрадиційні об'єкти (наукові розробки, охорону природи, логістику, маркетингові дослідження, інновації тощо). Ідея креатипного обліку полягає у формуванні на підприємствах духу оновлення всіх сфер діяльності па основі освоєння двох етапів розпитку - розширення інформації та створення знань для поширення серед персоналу. Метою креатпнпого обліку є генерування інформації на запит менеджерів нижчого, середнього та вищого рівня, що підвищує ефективність роботи обліковців та управлінці!

Коханець леді Чаттерлі


Лоуренс, Д. Г.
Коханець леді Чаттерлі : Роман. / Д. Г. Лоуренс ; пер.з англ. Радієнко Д.О. - Х.: Фоліо, 2005. - 382 с.

Девід Герберт Лоурено (1885—1930) — один з найпопулярні-ших письменників Англії першої третини XX століття, автор десятьох романів, великої кількості оповідань, статей, п'єс.
Важливу частину його літературного доробку складають романи. Найкращий з них — «Коханець леді Чаттерлі» — став класикою XX століття. Це поетична розповідь про чисте і пристрасне кохання, про пошук справжньої гармонії стосунків між чоловіком та жінкою, що стають сенсом їхнього буття.

Курсова робота : метод. вказівки "Розрахунок апаратів повітряного охолодження"Курсова робота : метод. вказівки "Розрахунок апаратів повітряного охолодження" / Л. І. Гаєва, М. В. Гордійчук, Т. Й. Войцехівська, Я. М. Дем'янчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. - 115 с.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи складено згідно з робочими програмами дисциплін "Виробничі процеси і обладнання об’єктів автоматизації" та "Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки".

Курсове проектування. Методичні вказівки з дисципліни "Проектування і експлуатація нафтопроводів і нафтобаз"Курсове проектування. Методичні вказівки з дисципліни "Проектування і експлуатація нафтопроводів і нафтобаз" / Якимів Й.В., уклад. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 1994. - 76 с.

Методичні вказівки розроблені у відповідності з навчальним планом 09.08 - проектування, спорудження і експлуатація газонафтопроводів і газонофтосховищ і навчальною програмою курсу "Трубопровідний транспорт нафти і нафтопродуктів".

Кристалографія і мінералогіяКуровець, М. І.
Кристалографія і мінералогія. Ч.2 : Систематика, короткий опис і методика визначення мінералів / М. І. Куровець. - Львів : Світ, 1996. - 216 с.

В другій частині навчального посібника розглянуто загальні принципи систематики мінералів, їх класифікаційних одиниць, опису найважливіших породо- і рудотворних мінералів, методику їх визначення за комплексом фізичних, морфологічних та інших властивостей, обробки одержаних діагностичних ознак мінералів за допомогою персональних комп'ютерів. Визначені основні асоціації мінералів різних геологічних процесів мінералоутворення. Для студентів геологічних, геофізичних, розвідувальних, технологічних спеціальностей нафтогазових, гірничо-металургійних вузів, а також геологорозвідувальних технікумів, коледжів, училищ.

Кристалографія і мінералогіяКуровець, М. І.
Кристалографія і мінералогія. Ч.1 : Кристалографія мінералів / М. І. Куровець. - Львів : Світ, 1996. - 236 с.

В першій частині навчального посібника наведено основні лабораторні роботи з геометричної, структурної, хімічної та фізичної кристалографії та морфології мінералів, які рекомендується ос¬воїти студентам при вивченні кристалографії, мінералогії та петрографії.
Для студентів геологічних, геофізичних, розвідувальних, технологічних спеціальностей нафтогазових, гірничо-металургійних вузів, а також геологорозвідувальних технікумів, коледжів, училищ.

Корпоративне правоКравчук, В. М.
Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / В. М. Кравчук. - К. : Істина, 2008. - 720 с.

У роботі з практичної точки зору прокоментовано основні положення законодавства та судової практики з питань корпоративних відносин, висвітлені найважливіші проблеми сучасного корпоративного права України. Видання зацікавить насамперед адвокатів, нотаріусів, суддів, юрисконсультів, а також керівників господарських товариств, акціонерів, викладачів та наукових співробітників юридичних вузів та факультетів.

Краткий автомобильный справочникКраткий автомобильный справочник / Кузнецов Б.А., Ваганова Т.Н., ред. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : Транспорт, 1983. - 224 с.

В справочнике приведены технические характеристики подвижного составк, данные по топливной аппаратуре, электрооборудованию, шинам, эксплуатационным материалам, нормативы технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) подвижного состава, классификация подвижного состава и перечень основных руководящих материалов по автомобильному транспорту. Десятое издание дополнено техническими характеристиками новых моделей подвижного состава, новыми нормативами по шинам, топливам, смазочным материалам, ТО и ТР подвижного состава. Девятое издание вышло в 1982 г. Справочник предназначен для инженерно-технических работников автомобильного транспорта, а также для студентов автомобильно-дорожных институтов и техникумов.

Кольцевые структуры континентов ЗемлиКольцевые структуры континентов Земли / В. Н. Брюханов, В. А. Буш, М. З. Глуховский, др. - М. : Недра, 1987. - 184 с.

На основании разработанной авторами структурно-генетической классификации кольцевых структур (КС) рассмотрены основные классы КС (мега-, макро-, мезо-, мини- и микроструктуры) и их генетические типы (нуклеарные, абиссальные, мета- и экзогенные). Показано распределение структурно-генетических типов КС на континентах (за исключением Антарктиды). Обращено внимание на роль КС в металлогеническом районировании континентов.Для научных работников, занимающихся изучением тектонического строения континентов в связи с поисками месторождений полезных ископаемых.

Аудит


Пшенична, А. Ж.
Аудит : навч. посіб. / А. Ж. Пшенична. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 320 с.

Видання є начавчальним посібником з адиту. В ньому розглянуто теоретичні засади аудиторської діяльності в Україні, розкриваються найважливіші оганізаційно-методичні особливості здійснення аудиторських послуг.

Креативний облік (створення інформації для менеджерів)


Пушкар, М. С.
Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : монографія / М. С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2006. - 334 с.

Монографія присвячена актуальнії проблемі формування в Україні креатнвного обліку, призначенням якого є розширення інформаційних ресурсі» про нетрадиційні об'єкти (наукові розробки, охорону природи, логістику, маркетингові дослідження, інновації тощо). Ідея креатипного обліку полягає у формуванні на підприємствах духу оновлення всіх сфер діяльності па основі освоєння двох етапів розпитку - розширення інформації та створення знань для поширення серед персоналу. Метою креатпнпого обліку є генерування інформації на запит менеджерів нижчого, середнього та вищого рівня, що підвищує ефективність роботи обліковців та управлінці!

Створення інтелектуальної системи обліку


Пушкар, М. С.
Створення інтелектуальної системи обліку : монографія / М. С. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2007. - 152 с. - 149-150.

Монографія присвячена новому напряму досліджень у сфері обліку, як відповідь на виклики часу, коли відбуваються кардинальні зміни в економічному житті більшості країн світу, в тому числі й Україні. Зміни відбуваються під впливом науково-технічного прогресу, який сприяє переходу економіки індустріального суспільства до постіндустріального, зростанню ролі інформатики, комунікацій, використанню знань і навичок для формування «нової економіки». В цих умовах змінюється традиційна консервативна модель обліку на інтелектуальну, яка спроможна надати менеджменту різноманітну інформацію адресного характеру на запит системи управління. В роботі окреслено найбільш важливі проблеми інтелектуалізації системи обліку, які вимагають від менеджерів й облікових працівників подальших ґрунтовних досліджень.
Робота призначена для науковців, практичних працівників, аспірантів і магістрів, які вивчають проблеми обліку, інформаційних ресурсів, менеджменту, економічного аналізу та інших економічних наук.

Пакет символьных вычислений MAPLE 5


Прохоров, Г. В.
Пакет символьных вычислений MAPLE 5 / Г. В. Прохоров, М. А. Леденев, В. В. Колбеев. - 203 с.

Впервые на российском рынке издана книга, в которой рассматриваеться один из немногих современных пакетов MAPLE 5. Подробно описаны интерфейс, правили общения с пакетом и внутренний язык.

Техніка програмування мовою Сі


Проценко, В. С.
Техніка програмування мовою Сі : навч. посіб. / В. С. Проценко, П. Й. Чаленко, А. Б. Ставровський. - К. : Либідь, 1993. - 224 с.

У навчальному посібнику викладені основні засоби та методи конструювання ефективних програм сучасною мовою програмування Сі, широке застосовною в персональних ЕОМ. Подані найбільш важливі структурі даних і показано, за яких умов їхнє використання доцільне. Наведені методи зберігання, алгоритми обробки і програми таких структур: лінійних списків, матриць та багатовимірних масивів, дерев, графів, файлів. Викладені найпоширеніші методи проектування програм: сортування, рекурсії, ношук в лінійних списках. Вони використані при розробці програми-інтераретатора досить складної універсальної мови програмування SPL. Для студентів вузів, що навчаються за спеціальностями "Приклади" математика" та "Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем".

Прострелочно-взрывная аппаратураПрострелочно-взрывная аппаратура : справочник / Флидляндер Л.Я., Афанасьев В.А., Воробьев Л.С. - 2-е изд., пер. и доп. - М. : Недра, 1990. - 278с.

Рассмотрены назначение, устройство, технические характеристики, комплектность перфораторов, генераторов давления, взрывных пакеров, грунтоносов, торпед.

Промышленная безопасность магистрального трубопроводного транспортаПромышленная безопасность магистрального трубопроводного транспорта : учеб. пособ. / Владимирова А.И., Кершенбаума В.Я., ред. - М. : "Национальный институт нефти и газа", 2005. - 600 с.

В первом разделе учебного пособия рассмотрены причины аварий и инцидентов на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и газа. Второй раздел посвящен декларированию промышленной безопасности опасных производственных объектов магистрального трубопроводного транспорта.
В третьем разделе систематизированы требования промышленной безопасности, содержащиеся в действующих нормативных документах (СНиП, РД, ВСН и т.п.). Учебное пособие предназначено для студентов нефтегазовых вузов. Рекомендовано Отраслевой комиссией нефтяной и газовой промышленности Системы аккредитации в области промышленной безопасности в качестве учебного пособия для предаттестационной подготовки специалистов организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности.

Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування


Пройдаков, Е. М.
Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування / Е. М. Пройдаков, Л. А. Теплицький. - Видання друге, доповнене і доопрацьоване. - К. : Видавничий дім "СофтПрес", 2006. - 824 с.

Проектна графікаПроектна графіка : навч. посіб. / Т. М. Клименюк, Н. А. Консулова, М. В. Бевз, Х. І. Ковальчук. - Львів : Львівська політехніка, 2009. - 220 с. : іл.

До навчального посібника з проектної графіки ввійшов матеріал, який охоплює три розділи навчальної програми: оформлення креслення, класичні архітектурні форми та архітектурна авторська графіка.
Завдання супроводжуються теоретичним матеріалом і методичними вказівками для виконання їх студентами базового напряму 6.1201 "Архітектура".

Промысловая геофизикаПромысловая геофизика : учебник / Добрынин В.М., ред. - М. : Нефть и газ, 2004. - 400 с. : ил.

Описаны физическая сущность и область применения электрических, радиометрических, акустических и других геофизических методов исследования нефтяных и газовых скважин. Приведены основы комплексной интерпретации получаемых данных для литологического расчленения разрезов скважин, выделения коллекторов нефти и газа, определения их свойств.

Сторінки